abram1b2 Cej je komentiral/a na opazovalka
17:55
17:44
17:42
zarja23 novak je komentiral/a na misli o naravi
13:26
12:44
12:00
11:24
Srečko Prislan je komentiral/a na Izvor nasilja
10:41
10:41
10:20
Darja Zemljič

Prijatelji

ziliute88edita editaKmečki glasAlen  OsenjakVlasta KunejMarinka Marinčič Jevnikar  Geza GrabarFranc FortunaBarbara RemecKristijan  HrastarDragica Heric
Reja molznic je politično zaželena dejavnost
 

V Ru­si­ji so za­če­li iz­pla­če­va­ti vi­so­ke sub­ven­ci­je kme­tom, da bi po­ve­ča­li pri­re­jo mle­ka, toda ta je do­slej ko­maj­da kaj na­pre­do­va­la. Niz­ka po­nud­ba, vi­so­ke cene mle­ka in vi­so­ke dr­žav­ne pod­po­re – to so raz­lo­gi, za­ra­di ka­te­rih je reja molz­nic za ru­ske kme­te zelo za­ni­mi­va. Pred­vsem po pre­po­ve­di uvo­za v letu 2014 že­li ru­ski pred­sed­nik Vla­di­mir Pu­tin po­ve­ča­ti pri­re­jo mle­ka v Ru­si­ji. Toda Rusi in kra­ve po­go­sto ne gre­do naj­bo­lje sku­paj. Pri­re­ja mle­ka v Ru­si­ji po­te­ka v iz­jem­nem raz­po­nu, od ene same kra­ve na obrob­ju poti do ve­li­kih obra­tov na ame­ri­ški rav­ni. Ta de­jav­nost je bila težka že v sov­jet­skih ča­sih in šte­vil­ni skep­ti­ki celo me­ni­jo, da Rusi ne ma­ra­jo ži­va­li. Pri pri­re­ji mle­ka s so­dob­no teh­no­lo­gi­jo in vi­so­ko do­no­snost­jo mo­ra­jo biti ure­je­ne vse ma­len­ko­sti, tako je po­vsod v sve­tu – tudi v Ru­si­ji. Več si preverite v prvi letošnji številki Kmečkega glasa, ki izide 4. januarja 2017

Darja Zemljič
Darja Zemljič
Objavil/a 2017-01-03 10:35:29 (Jan 03, 2017)

ZADNJE OBJAVE

close_btn