Povečanje humusa v tleh na Kozjanskem

25 januarja, 2021
0
0

Razvojna agencija Sotla je začela sodelovati v mednarodnem projektu Humusprojekt-Hogi. S tem pilotnim projektom, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo, želijo na inovativen način nadgraditi obstoječe prakse in metode za povečanje deleža humusa v tleh. Vrednost projekta znaša skoraj 249.000 evrov, sofinanciran pa je v višini okoli 192.000 evrov.

Projekt Humusprojekt – HöGI so prijavili v sodelovanju s še dvema slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) Obsotelje in Kozjansko in OKP Rogaška Slatina in enim LAS iz Avstrije, tako je to projekt mednarodnega sodelovanja LAS, kar mu daje tudi poseben status.

Projektni predlog predstavlja inovativen celosten pristop k zvišanju humusa v tleh in k dvigu rodovitnosti tal v kmetijstvu. Zaradi vezave CO2 se namreč zmanjša negativen vpliv na okolje, ki ga CO2 kot toplogredni plin zaradi velikih izgub v ozračje, zelo obremenjuje. Kot končen rezultat projekta se pričakuje, da bi količina vezanega CO2 v nastalem humusu ob koncu projekta znašala 8.000 ton in 100.000 ton po petih letih, s pomočjo pridobljenega CO2 certifikata, ki bi ga lahko uveljavljale le projektne regije s Humus programom. Projekt bo tako povečal regionalno uspešnost, inovativno združil mednarodne dobre prakse in metode za povečevanje humusa v tleh, nadgradil obstoječe prakse in uveljaviti nove ukrepe, v njem bo izdelana inovativna mednarodna baza podatkov o humusu v različnih državah za raziskovalne namene in nadaljnje inovativne postopke.

Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s potencialno vezavo CO2. Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko bodo k sodelovanju povabili približno 15 kmetij, na katerih bodo vzorčili in analizirali delež humusa v tleh in nato na osnovi analize preračunali dejansko vezavo CO2. Vzpostavili in prilagodili bomo tudi aplikacijo, ki bo služila kot mednarodna baza podatkov vsebnosti humusa v tleh na različnih lokacijah. Ena izmed predvidenih aktivnosti je tudi posvet Akademija humus v Sloveniji, ki bo nadgrajena tudi z izobraževanji slovenskih udeležencev na dnevih humusa v kraju Kaindorf v Avstriji.

Na območju LAS Obsotelje-Kozjansko bodo ob zgornjih, skupnih aktivnostih projekta, z investicijami poskrbeli še za prestrukturiranje predelave humusa, in sicer z dograditvijo merilnega sistem kompostarne Tuncovec ter čipiranjem odlaganja komunalnih odpadkov. Oboje bo izvedel OKP Rogaška Slatina.