Sloveniji za kmetijstvo 1,6 milijarde evrov

23 julija, 2020
0
0

Po  končanih bruseljskih večdnevnih nepretrganih pogajanjih  o evropskem proračunu z dodatkom z svežnjem za okrevanje po pandemiji  koronavirusa za obdobje 2021-2027, in  je znan tudi obseg sredstev, ki jih bo EU v tem obdobju namenila za  skupno kmetijsko politiko za Slovenijo. Skupni bruseljski poračun bo 1.074 milijarde evrov in 750 milijard za okrevanje po korona krizi, od tega 390 milijard nepovratnih sredstev.

Skupini  proračun EU  za obdobje 2021-2027 je bil izpogajan na 1074 milijard evrov, od tega je namenjeno skupni evropski  kmetijski politika  približno 387 milijard evrov.
V okviru SKP je bilo za neposredna plačila in podporo na trgu oz. 1. steber dogovorjenih približno 259 milijard evrov, 78 milijard evrov je namenjenih za 2. steber oz. Programe razvoja podeželja in 7,5 milijarde evrov za odpravljanje posledic pandemije korona. Nekatere države članice prejmejo posebne donacije za posebne strukturne izzive v kmetijskem sektorju. Približno 40% sredstev SKP bo namenjenih za boj proti podnebnim spremembam, 25% sredstev je dovoljeno razporediti iz 1. v drugi steber. Države članice  se bodo same odločale o znižanju neposrednih plačil  na kmetijskih gospodarstvih, ki prejmejo  letno več kot  100 000 evrov subvencij. 

Slovenska ovojnica za  SKP od 2021 do 2027  je 1,6 milijarde evrov, od tega bo imela na voljo za  1. steber oz. neposredna plačila  921 milijonov evrov (v tekočih  cenah). Na 1. stebru SKP smo obseg neposrednih plačil uspeli zadržati na primerljivi ravni kot v obstoječem obdobju 2014-2020. Prav tako je za Slovenijo pomembno, da se bo nadaljeval proces zmanjševanja razlik med državami članicami, vendar ne bo vodil do izenačitve neposrednih plačil na hektar med članicami. V 1. stebru je ovojnica za vinogradništvo za nekaj odstotkov nižja kot v sedanjem obdobju, ovojnica za čebelarstvo pa se bo skoraj podvojila. Po lastnih izračunih računamo v naslednjem sedemletnem obdobju na 33,9 milijonov evrov za vinogradništvo in 4,5 milijonov  evrov za  čebelarstvo.

Za 2. steber, oz. Program razvoj podeželja obsega slovenski delež  795,5 milijonov evrov in dodatnih 75 milijonov evrov iz naslova inštrumenta za okrevanje. »Ves čas smo si prizadevali za ohranitev obsega sredstev SKP zlasti za neposredna plačila in sredstva razvoja podeželja. In glede na končni rezultat lahko tudi rečem, da smo bili pri tem tudi uspešni, tako na ravni EU, kot tudi z vidika Slovenije«, je dejala v sredo v Ljubljani kmetijska ministrica dr. Aleksandra Pivec.