Strukturne spremembe in generacijska prenova

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je v petek na tiskovni konferenci predstavila resolucijo Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021, ki bo kot nacionalni dokument osnova za pripravo strateškega načrta za izvajanje skupne kmetijske politike v novi finančni perspektivi. Strateški načrt bo Slovenija (zaradi pričakovanega zamika začetka nove finančne perspektive) pripravljala prihodnje leto. Kmetijska ministrica je predstavila tudi nove zakone s področja kmetijske zemljiške politike, predlagane so spremembe treh medsebojno povezanih zakonov. Vsi predstavljeni dokumenti so od petka v javni obravnavi, resolucija (dostopna tudi na spletni strani MKGP) bo v javni obravnavi predvidoma do konca maja.

« Nova resolucija predstavlja razvojno usmeritev slovenske pridelave in predelave hrane ter povezanega podeželskega prostora. Cilji nove razvojne vizije pa so odporna in konkurenčna pridelava in predelava hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje javnih dobrin, dvig kakovosti življenja, gospodarske aktivnosti na podeželju in krepitev oblikovanja ter prenosa znanja. « Resolucija poudarja posodobitve, podjetniške pristope, pomen ohranjanja dualne strukture kmetijstva in celovitost živilskih verig. » Dr. Pivčeva je je dejala, da živimo v svetu, v katerem se korenito spreminjajo tehnologije, družbena, politična in ekonomska razmerja ter naravno okolje in vse to močno zadeva tudi podeželje . Slovensko kmetijstvo in razvoj podeželja pa sta tudi področji, ki je neposredno ali posredno povezano z vsakim državljanom, zato mu pripisujemo še večjo občutljivost. Tako vpliva na varnost, kakovost, dostopnost prehrane, ima tudi vlogo razvoja podeželja, ki zavzema 80 odstotkov območja Slovenije. Državljani na drugi strani pričakujejo od vseh deležnikov v verigi s prehrano zagotavljanje varne in kakovostne hrane, varovanje naravnih virov in ustrezno odzivanje na podnebne spremembe. Na MKGP se zavzemajo za celovit pristop in prepoznavanje že obstoječih prednosti in novih priložnosti ter upoštevanje različnih danosti, za katere si želijo, da bi bile dobro izkoriščene. Več v 13. številki Kmečkega glasa.